PRIVACY POLICY

DES Detach B.V.  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. DES Detach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In deze verklaring beschrijven wij hoe

DES Detach B.V. omgaat met uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt DES Detach B.V. zich aan de eisen die de Europese privacywetgeving stelt. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website van DES Detach B.V. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

 

DES Detach B.V.

Herculesweg 41

4338 PL  MIDDELBURG

www.desdetach.nl

E info@desdetach.nl

T 0118-480930

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Als organisatie moet je daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

 • Toestemming van de betrokken persoon
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

DES Detach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

DES Detach B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt DES Detach B.V. uw persoonsgegevens

 

DES Detach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Het kunnen beoordelen of u een geschikte sollicitant bent voor één van onze vacatures
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening
 • DES Detach B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • DES Detach B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • DES Detach B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van uw betaling

 

DES Detach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de zes grondslagen volgens de AVG, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

 

Bewaartermijnen

 

DES Detach B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen. Tevens als wij uw sollicitatiegegevens ontvangen, verwijdert DES Detach B.V. uw gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Voor sommige persoonsgegevens geldt een fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

DES Detach B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DES Detach B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

 

DES Detach B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Minderjarigen

 

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DES Detach B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@desdetach.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen, neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op.

 

Klachtprocedures

 

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schendig van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 

DES Detach B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

http://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe DES Detach B.V. de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

 

DES Detach B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@desdetach.nl